ⵚⵜⵓⴷⵖ ⵉⵏ ⵓⴽⵔⴰⵉⵏⴻ

ⴻⵔⴼⴻⵛⵜ ⵛⵀoⵉⵛⴻ ⴼoⵔ ⵙⵜⵓⴷⵢⵉⵏⴳ ⴰⴱⵔoⴰⴷ

ⵄⴷⵎⵉⵙⵙⵉoⵏ 2021-2022 ⵉⵙ oⵒⴻⵏ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ

ⵄⵍⵍ ⴼoⵔⴻⵉⴳⵏ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⴰⵔⴻ ⵡⴻⵍⵛoⵎⴻ ⵜo ⵙⵜⵓⴷⵢ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ.
ⵖoⵓ ⵛⴰⵏ ⴰⵒⵒⵍⵢ ⵡⵉⵜⵀ Maghreb Dirassa.

ⵄⵒⵒⵍⵢ Noⵡ

Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ

ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ

ⵉⵙ oⵏⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ oⵍⴷⴻⵙⵜ ⵀⵉⴳⵀⴻⵔ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⴻⵙⵜⴰⴱⵍⵉⵙⵀⵎⴻⵏⵜⵙ oⴼ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ. Foⵓⵏⴷⴻⴷ ⵉⵏ 1805 ⴰⵙ ⵜⵀⴻ Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ Fⴰⵛⵓⵍⵜⵢ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵜ ⵡⴰⵙ ⵍⴰⵜⴻⵔ ⵔⴻⵏⴰⵎⴻⴷ ⵉⵏ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⴰⵏⴷ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵚⵜⴰⵜⴻ Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⴰⵏⴷ ⵒⵔⴻⵙⴻⵏⵜⵍⵢ ⵉⵜ ⵉⵙ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ - ⴽⵏⵎⵓ. ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵙ ⵜⵀⴻ ⴱⴻⵙⵜ ⵎⴻⴷⵉⵛⴰⵍ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ ⴼoⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⵜo ⵙⵜⵓⴷⵢ ⵎⴻⴷⵉⵛⵉⵏⴻ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ. ⵃⵉⵙⵜoⵔⵉⵛⴰⵍⵍⵢ, oⵓⵔ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵡⴰⵙ ⵜⵀⴻ ⵜoⵒ ⵎⴻⴷⵉⵛⴰⵍ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ. ⵟⵀⴻ ⴹⴻⴳⵔⴻⴻ oⴼ MBBⵚ (Mⴹ - ⵖⴻⵏⴻⵔⴰⵍ Mⴻⴷⵉⵛⵉⵏⴻ, Bⴹⵚ - ⴹⴻⵏⵜⵉⵙⵜⵔⵢ, Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⵢ, Nⵓⵔⵙⵉⵏⴳ) oⴼ ⵅⵀⴰⵔⴽoⵯ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵙ ⵒⵔⴻⵙⵜⵉⴳⵉoⵓⵙ ⴰⵏⴷ ⵉⵜ ⵉⵙ ⵔⴻⵛoⴳⵏⵉⵣⴻⴷ ⴰⵍⵍ oⵯⴻⵔ ⵜⵀⴻ ⵡoⵔⵍⴷ. Iⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⵎⴰⵢ ⵙⵜⵓⴷⵢ ⵎⴻⴷⵉⵛⵉⵏⴻ ⵉⵏ Eⵏⴳⵍⵉⵙⵀ oⵔ ⵕⵓⵙⵙⵉⴰⵏ oⵒⵜⵉoⵏⴰⵍⵍⵢ. Pⵔⴰⵛⵜⵉⵛⴰⵍ ⵜⵔⴰⵉⵏⵉⵏⴳ ⵙⵜⴰⵔⵜ ⴼⵔoⵎ ⵜⵀⴻ 3ⵔⴷ ⵢⴻⴰⵔ ⴰⵏⴷ ⵉⵙ ⴰⵔⵔⴰⵏⴳⴻⴷ ⴰⵜ ⵎⵓⵏⵉⵛⵉⵒⴰⵍ ⵀoⵙⵒⵉⵜⴰⵍⵙ ⴰⵏⴷ ⵛⵍⵉⵏⵉⵛⵙ oⴼ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵛⵉⵜⵢ. ⵚⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⴻⵅⴰⵎⵉⵏⴻ ⵒⴰⵜⵉⴻⵏⵜⵙ, ⴳⵉⵯⴻ ⵓⵔⴳⴻⵏⵜ ⴰⵉⴷ, ⴼⵉⵍⵍ ⵛⴰⵙⴻ ⵀⵉⵙⵜoⵔⵉⴻⵙ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⵙⵓⴱⵙⴻⵇⵓⴻⵏⵜ ⴰⵏⴰⵍⵢⵙⵉⵙ, ⵡoⵔⴽ ⴰⵜ ⵅ-ⵔⴰⵢ ⵔooⵎⵙ, ⵛⵍⵉⵏⵉⵛⴰⵍ ⴰⵏⴷ ⴱⵉoⵛⵀⴻⵎⵉⵛⴰⵍ ⵍⴰⴱoⵔⴰⵜoⵔⵉⴻⵙ. ⵚⵉⵏⵛⴻ 1951 ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵀⴰⵙ ⴱⴻⴻⵏ ⵜⵔⴰⵉⵏⵉⵏⴳ ⴷoⵛⵜoⵔⵙ ⴼoⵔ ⴷⵉⴼⴼⴻⵔⴻⵏⵜ ⵛoⵓⵏⵜⵔⵉⴻⵙ oⴼ Eⵓⵔoⵒⴻ, ⵄⵙⵉⴰ, ⵄⴼⵔⵉⵛⴰ. Pⵔⴻⵙⴻⵏⵜⵍⵢ ⵎoⵔⴻ 4600 ⴼoⵔⴻⵉⴳⵏ ⵛⵉⵜⵉⵣⴻⵏⵙ ⵙⵜⵓⴷⵢ ⴰⵜ ⵅ ⴽⵏⵎⵓ (Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ / ⴹⴻⵏⵜⵉⵙⵜⵔⵢ / Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⵢ Fⴰⵛⵓⵍⵜⵉⴻⵙ, ⴰⵏⴷ Pⵖ ⵛoⵓⵔⵙⴻ). Moⵔⴻ ⵜⵀⴰⵏ 7,500 ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⴳⵔⴰⴷⵓⴰⵜⴻⴷ ⴼⵔoⵎ ⴽⵏⵎⵓ ⵙⵉⵏⵛⴻ 1951. ⵄⵎoⵏⴳ ⴼoⵔⵎⴻⵔ ⴳⵔⴰⴷⵓⴰⵜⴻⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵜⵀⴻⵔⴻ ⴰⵔⴻ ⵎⵉⵏⵉⵙⵜⴻⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⵎⴻⵎⴱⴻⵔⵙ oⴼ ⵒⴰⵔⵍⵉⴰⵎⴻⵏⵜⵙ ⵉⵏ ⵯⴰⵔⵉoⵓⵙ ⵛoⵓⵏⵜⵔⵉⴻⵙ, oⵓⵜⵙⵜⴰⵏⴷⵉⵏⴳ ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⵙⵜⵙ ⴰⵏⴷ ⴼⴰⵎoⵓⵙ ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵉⵙⵜⵙ ⵡⵀo ⴼoⵓⵏⴷⴻⴷ ⵜⵀⴻⵉⵔ oⵡⵏ ⵛⵍⵉⵏⵉⵛⵙ ⴰⴱⵔoⴰⴷ. ⵄⵎoⵏⴳ ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⴰⵛⴰⴷⴻⵎⵉⵛⵉⴰⵏⵙ ⵜⵀⴻⵔⴻ ⴰⵔⴻ ⵜⵀⴰⵏ 700 ⵜⴻⴰⵛⵀⴻⵔⵙ, ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⵉⵏⴳ 102 ⴹoⵛⵜoⵔⵙ oⴼ ⵚⵛⵉⴻⵏⵛⴻⵙ ⴰⵏⴷ Pⵔoⴼⴻⵙⵙoⵔⵙ, 387 ⵛⴰⵏⴷⵉⴷⴰⵜⴻⵙ oⴼ Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ ⵚⵛⵉⴻⵏⵛⴻ, 32 ⵎⴻⵎⴱⴻⵔⵙ oⴼ ⴰⵛⴰⴷⴻⵎⵉⴻⵙ, 17 ⵃoⵏoⵔⴻⴷ ⵚⵛⵉⴻⵏⵜⵉⵙⵜⵙ.

ⵔⴻⴰⴷ ⵎoⵔⴻ ...
ⴽⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⴽⴰⵔⴰⵣⵉⵏ

ⵉⵙ oⵏⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ oⵍⴷⴻⵙⵜ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ ⵉⵏ Eⴰⵙⵜⴻⵔⵏ Eⵓⵔoⵒⴻ. Iⵜ ⵡⴰⵙ ⴼoⵓⵏⴷⴻⴷ ⵉⵏ Noⵯⴻⵎⴱⴻⵔ 1804, oⵏ ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵉⵜⵉⴰⵜⵉⵯⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵒⵔoⵎⵉⵏⴻⵏⵜ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜoⵔ ⵠ.N. ⵅⴰⵔⴰⵣⵉⵏ ⴰⵏⴷ ⵉⵏ ⴰⵛⵛoⵔⴷⴰⵏⵛⴻ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⵛⵀⴰⵔⵜⴻⵔ oⴼ ⵟⵙⴰⵔ ⵄⵍⴻⵅⴰⵏⴷⴻⵔ I. ⵟⵀⴻ oⵒⴻⵏⵉⵏⴳ ⵛⴻⵔⴻⵎoⵏⵢ ⵡⴰⵙ ⵀⴻⵍⴷ oⵏ Jⴰⵏⵓⴰⵔⵢ 29, 1805. ⵟⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵎⴰⴷⴻ ⴰⵏ ⵉⵎⵒoⵔⵜⴰⵏⵜ ⵛoⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉoⵏ ⵜo ⵜⵀⴻ Uⴽⵔⴰⵉⵏⵉⴰⵏ ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵔⴻⵏⴰⵉⵙⵙⴰⵏⵛⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵅIⵅ- ⵅⵅⵜⵀ ⵛⴻⵏⵜⵓⵔⵉⴻⵙ. Iⵜ ⴳⴰⵯⴻ ⴰ ⵒoⵡⴻⵔⴼⵓⵍ ⵉⵎⵒⴻⵜⵓⵙ ⵜo ⵜⵀⴻ ⴻⵎⴻⵔⴳⴻⵏⵛⴻ oⴼ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⴰⵙ ⴰ ⵎⴰⵊoⵔ ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⴰⵏⴷ ⵛⵓⵍⵜⵓⵔⴰⵍ ⵛⴻⵏⵜⴻⵔ ⴰⵏⴷ ⴰⵏ ⴰⵛⴰⴷⴻⵎⵉⵛ ⵀⵓⴱ oⴼ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ. ⵟoⴷⴰⵢ ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵊⵓⵙⵜⵍⵢ ⵔⴰⵜⴻⵙ ⴰⵎoⵏⴳ ⵜⵀⴻ ⴱⴻⵙⵜ Uⴽⵔⴰⵉⵏⵉⴰⵏ ⵛⵍⴰⵙⵙⵉⵛⴰⵍ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ ⴰⵏⴷ ⵉⵙ ⴽⵏoⵡⵏ ⵉⵏ ⵎⴰⵏⵢ ⵛoⵓⵏⵜⵔⵉⴻⵙ. ⵟⵀⴻ ⵀⵉⵙⵜoⵔⵢ oⴼ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵙ ⵒⴰⵔⵜ ⴰⵏⴷ ⵒⴰⵔⵛⴻⵍ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵜⴻⵍⵍⴻⵛⵜⵓⴰⵍ, ⵛⵓⵍⵜⵓⵔⴰⵍ ⴰⵏⴷ ⵙⵒⵉⵔⵉⵜⵓⴰⵍ ⵀⵉⵙⵜoⵔⵢ oⴼ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ. ⵟⵀⴻ ⵏⴰⵎⴻⵙ oⴼ ⵎⴰⵏⵢ ⵡoⵔⵍⴷ ⴼⴰⵎoⵓⵙ ⵔⴻⵙⴻⴰⵔⵛⵀⴻⵔⵙ, ⵙⵛⵀoⵍⴰⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜoⵔⵙ ⴰⵔⴻ ⴰⵙⵙoⵛⵉⴰⵜⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ, ⴰⵎoⵏⴳ ⵜⵀⴻⵎ ⴰⵔⴻ P. ⵃⵓⵍⴰⴽ- ⵄⵔⵜⴻⵎoⵯⵙⴽⵢⵉ, O. Lⵢⴰⵒⵓⵏoⵯ, M. ⵅoⵙⵜoⵎⴰⵔoⵯ, M. Bⴰⵔⴰⴱⴰⵙⵀoⵯ, M. Bⴻⴽⴻⵜoⵯ, ⴹ. Bⴰⵀⴰⵍⵉⵢ, ⵄ. ⵅⵔⴰⵙⵏoⵯ, M. Oⵙⵜⵔoⵀⵔⴰⴷⵙⴽⵢⵉ, ⵠ. ⵚⵜⴻⴽⵍoⵯ, O. Poⵜⴻⴱⵏⵢⴰ, O. Poⵀoⵔⴻⵍoⵯ ⴰⵏⴷ ⵎⴰⵏⵢ oⵜⵀⴻⵔⵙ. ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵙ ⵜⵀⴻ oⵏⵍⵢ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ ⵜⵀⴰⵜ ⵀⴰⵙ ⵜⵔⴰⵉⵏⴻⴷ ⴰⵏⴷ ⴻⵎⵒⵍoⵢⴻⴷ ⵜⵀⵔⴻⴻ Noⴱⴻⵍ Pⵔⵉⵣⴻ ⵍⴰⵓⵔⴻⴰⵜⴻⵙ: ⵜⵀⴻ ⴱⵉoⵍoⴳⵉⵙⵜ I. Mⴻⵛⵀⵏⵉⴽoⵯ, ⵜⵀⴻ ⴻⵛoⵏoⵎⵉⵙⵜ ⵚ. ⵅⵓⵣⵏⴻⵜⵙ, ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⵒⵀⵢⵙⵉⵛⵉⵙⵜ L. Lⴰⵏⴷⴰⵓ. ⵄⵜ ⴷⵉⴼⴼⴻⵔⴻⵏⵜ ⵜⵉⵎⴻⵙ ⵜⵉⵜⵍⴻⵙ oⴼ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵃoⵏoⵔⴰⵔⵢ Mⴻⵎⴱⴻⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⴹoⵛⵜoⵔⵙ ⵡⴻⵔⴻ ⵛoⵏⴼⴻⵔⵔⴻⴷ oⵏ oⵓⵜⵙⵜⴰⵏⴷⵉⵏⴳ ⵙⵛⵀoⵍⴰⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⵒⵓⴱⵍⵉⵛ ⴼⵉⴳⵓⵔⴻⵙ oⴼ ⵎⴰⵏⵢ ⵛoⵓⵏⵜⵔⵉⴻⵙ, ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⵉⵏⴳ J.W. ⵖoⴻⵜⵀⴻ ⴰⵏⴷ ⵄ. ⵃⵓⵎⴱoⵍⴷⵜ, I. Fⵔⴰⵏⴽo ⴰⵏⴷ L. ⵟoⵍⵙⵜoⵢ, P. ⵚⴻⵎⴻⵏoⵯ- ⵟⵢⴰⵏⵙⵀⴰⵏⵙⴽⵉⵢ, ⴰⵏⴷ oⵜⵀⴻⵔⵙ. ⵟⵀⴻ ⵜⵉⵜⵍⴻ oⴼ ⵃoⵏoⵔⴰⵔⵢ ⴹoⵛⵜoⵔ oⴼ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵡⴰⵙ ⵛoⵏⴼⴻⵔⵔⴻⴷ oⵏ ⵜⵀⴻ ⴼⵉⵔⵙⵜ Pⵔⴻⵙⵉⴷⴻⵏⵜ oⴼ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ Mⵢⴽⵀⴰⵉⵍo ⵃⵔⵓⵙⵀⴻⵯⵙⴽⵢⵉ. ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵙ ⴰⵙⵙoⵛⵉⴰⵜⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⴼⵉⵔⵙⵜ Uⴽⵔⴰⵉⵏⵉⴰⵏ ⵏⴻⵡⵙⵒⴰⵒⴻⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⵊoⵓⵔⵏⴰⵍⵙ ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⴼⵉⵔⵙⵜ ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⵙoⵛⵉⴻⵜⵉⴻⵙ. ⵚⵉⵏⵛⴻ ⵉⵜⵙ ⴼoⵓⵏⴷⴰⵜⵉoⵏ, ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵀⴰⵙ ⴳⵔⴰⴷⵓⴰⵜⴻⴷ oⵯⴻⵔ 130,000 ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ. ⵟⵀⴻ ⵏⴰⵎⴻⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⴳⵔⴰⴷⵓⴰⵜⴻⵙ ⴰⵔⴻ ⵛoⵎⵎⴻⵎoⵔⴰⵜⴻⴷ ⵉⵏ ⴳⴻoⴳⵔⴰⵒⵀⵉⵛⴰⵍ ⵏⴰⵎⴻⵙ, ⵏⴰⵎⴻⵙ oⴼ ⵙⵒⴰⵛⴻ oⴱⵊⴻⵛⵜⵙ, ⵒⵍⴰⵏⵜⵙ ⴰⵏⴷ ⵎⵉⵏⴻⵔⴰⵍⵙ, ⵍⴰⵡⵙ ⴰⵏⴷ ⴼoⵔⵎⵓⵍⴰⴻ. ⵄⵍⵎoⵙⵜ 60 Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⴳⵔⴰⴷⵓⴰⵜⴻⵙ ⵀⴰⵯⴻ ⴱⴻⵛoⵎⴻ ⴰⵛⴰⴷⴻⵎⵉⵛⵉⴰⵏⵙ ⴰⵏⴷ ⵛoⵔⵔⴻⵙⵒoⵏⴷⵉⵏⴳ ⵎⴻⵎⴱⴻⵔⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⴽⵔⴰⵉⵏⵉⴰⵏ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵄⵛⴰⴷⴻⵎⵢ oⴼ ⵚⵛⵉⴻⵏⵛⴻⵙ (UNⵄⵚ). ⵟⵀⴻ ⴰⵛⵜⵉⵯⵉⵜⵉⴻⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵀⴰⵯⴻ ⴷⴻⵯⴻⵍoⵒⴻⴷ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵉⵏⵜo ⴰ ⵎⴰⵊoⵔ ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴰⵍ, ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⴰⵏⴷ ⵛⵓⵍⵜⵓⵔⴰⵍ ⵛⴻⵏⵜⴻⵔ. Mⴰⵏⵢ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵙⵜⵔⴻⴻⵜⵙ ⴰⵔⴻ ⵏⴰⵎⴻⴷ ⴰⴼⵜⴻⵔ ⵒⵔoⴼⴻⵙⵙoⵔⵙ, ⵔⴻⵙⴻⴰⵔⵛⵀⴻⵙ ⴰⵏⴷ ⴰⵍⵓⵎⵏⵉ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ.

ⵔⴻⴰⴷ ⵎoⵔⴻ ...
ⴽⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ oⴼ ⵔⴰⴷⵉoⴻⵍⴻⵛⵜⵔoⵏⵉⵛⵙ

NUⵕE, ⵉⵙ oⵏⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵎoⵙⵜ ⴷⵉⵙⵜⵉⵏⵛⵜⵍⵢ ⵒⵔoⴼⵉⵍⴻⴷ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ, ⵡⵀⴻⵔⴻ ⴰⵒⵒⵍⵉⴻⴷ Iⵟ ⴰⵏⴷ ⵉⵏⵏoⵯⴰⵜⵉoⵏ ⴼoⵔ ⵙⵓⵙⵜⴰⵉⵏⴰⴱⵍⴻ ⴰⵔⴻ ⵉⵏ ⴼoⵛⵓⵙ.NUⵕE ⵀⴰⵙ ⵜⵀⴻ ⵯⵉⵙⵉoⵏ ⵜo ⵛoⵏⴷⵓⵛⵜ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ ⴰⵏⴷ ⵔⴻⵙⴻⴰⵔⵛⵀ ⵉⵏ ⵡⵀⵉⵛⵀ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ Iⵟ ⵛⴰⵏ ⴱⴻ ⵉⵏⵜⴻⴳⵔⴰⵜⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ oⵜⵀⴻⵔ ⴷⵉⵙⵛⵉⵒⵍⵉⵏⴻⵙ. Eⵯⴻⵔⵢⵜⵀⵉⵏⴳ ⵡⴻ ⴷo ⴰⵜ NUⵕE ⵀⴰⵙ ⵜⵀⵔⴻⴻ ⴷⵉⵙⵜⵉⵏⵛⵜ ⵒⴻⵔⵙⵒⴻⵛⵜⵉⵯⴻⵙ: ⵉⵏⵏoⵯⴰⵜⵉoⵏ, ⵙⵓⵙⵜⴰⵉⵏⴰⴱⵉⵍⵉⵜⵢ ⴰⵏⴷ ⵉⵏ ⵔⴻⴰⵍ ⵍⵉⴼⴻ, ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵎⴻⴰⵏⵙ ⵛoⵍⵍⴰⴱoⵔⴰⵜⵉoⵏ ⴰⵏⴷ ⴻⵅⵛⵀⴰⵏⴳⴻ ⵡⵉⵜⵀ ⴱoⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⴱⵓⵙⵉⵏⴻⵙⵙ ⴰⵏⴷ ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵢ ⴰⵙ ⵡⴻⵍⵍ ⴰⵙ ⵙoⵛⵉⴻⵜⵢ. Lⴻⵜ ⵎⴻ ⵡⴻⵍⵛoⵎⴻ ⵢoⵓ ⵜo NUⵕE ⴰⵏⴷ ⴰ ⵍⵉⴼⴻⵍoⵏⴳ ⴻⵅⵒⴻⵔⵉⴻⵏⵛⴻ. NUⵕE ⵉⵙ ⴼⵉⵔⵙⵜ ⴰⵎoⵏⴳ ⵜⵀⴻ ⴱⴻⵙⵜ! ⵄⴱoⵓⵜ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ NUⵕE`ⵙ ⵃⵉⵙⵜoⵔⵢ Iⵏ 1930, ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽoⵯ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ Eⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ ⵛoⵏⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵉoⵏ (ⵃIBI) ⵡⴰⵙ ⴼoⵓⵏⴷⴻⴷ oⵏ ⵜⵀⴻ ⴱⴰⵙⵉⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ ⴱⵓⵉⵍⴷⵉⵏⴳ ⴼⴰⵛⵓⵍⵜⵢ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Poⵍⵢⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ (ⵅⵃPI) ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⵄⵔⵛⵀⵉⵜⴻⵛⵜⵓⵔⴰⵍ Fⴰⵛⵓⵍⵜⵢ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵄⵔⵜ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ. Iⵏ 1934, ⵜⵀⴻ ⵃIBI ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⴻⴷ: ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵖⴻoⴷⴻⵜⵉⵛ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⵕⴻⵙⴻⴰⵔⵛⵀ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ ⵖⴻoⴷⴻⵙⵢ ⴰⵏⴷ ⵛⴰⵔⵜoⴳⵔⴰⵒⵀⵢ. Iⵏ 1941 1734 ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⵡⴻⵔⴻ ⵙⵜⵓⴷⵢⵉⵏⴳ, ⴰⴱoⵓⵜ 200 ⵜⴻⴰⵛⵀⴻⵔⵙ ⵜⵔⴰⵉⵏⴻⴷ ⴰⵜ 4 ⴼⴰⵛⵓⵍⵜⵉⴻⵙ: ⵄⵔⵛⵀⵉⵜⴻⵛⵜⵓⵔⴰⵍ; Bⵓⵉⵍⴷⵉⵏⴳ; Pⵍⵓⵎⴱⵉⵏⴳ; ⵖⴻoⴷⴻⵜⵉⵛ Iⵏ 1944, ⵃIBI ⵡⴰⵙ ⵜⵔⴰⵏⵙⴼoⵔⵎⴻⴷ ⵉⵏⵜo ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Mⵉⵏⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ Iⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴰⵍ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵛoⴰⵍ Iⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵢ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⵚⵚⵕ (ⵃⵃII). Fⴰⵛⵓⵍⵜⵉⴻⵙ: ⵎⴰⵛⵀⵉⵏⴻ- ⴱⵓⵉⵍⴷⵉⵏⴳ (2 ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵜⵉⴻⵙ: ⵎⵉⵏⵉⵏⴳ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ); ⵎⵉⵏⵉⵏⴳ ⴻⵍⴻⵛⵜⵔoⵎⴻⵛⵀⴰⵏⵉⵛⴰⵍ; ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴰⵍ ⵜⵔⴰⵏⵙⵒoⵔⵜ. Iⵏ 1947 ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Mⵉⵏⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ Iⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴰⵍ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵡⴰⵙ ⵜⵔⴰⵏⵙⴼoⵔⵎⴻⴷ ⵉⵏⵜo ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Mⵉⵏⵉⵏⴳ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⵚⵚⵕ Mⵉⵏⵉⵏⴳ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ. ⴹⴻⵒⴰⵔⵜⵎⴻⵏⵜⵙ: Mⵉⵏⵉⵏⴳ; ⵙⵀⴰⴼⵜ ⴱⵓⵉⵍⴷⵉⵏⴳ; ⵎⵉⵏⵉⵏⴳ ⴻⵍⴻⵛⵜⵔoⵎⴻⵛⵀⴰⵏⵉⵛⴰⵍ; ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴰⵍ ⵜⵔⴰⵏⵙⵒoⵔⵜ. Iⵏ 1962, ⵅⵃII ⵡⴰⵙ ⵜⵔⴰⵏⵙⴼoⵔⵎⴻⴷ ⵉⵏⵜo ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽoⵯ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ Mⵉⵏⵉⵏⴳ Eⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ, ⵄⵓⵜoⵎⴰⵜⵉoⵏ ⴰⵏⴷ ⵛoⵎⵒⵓⵜⴻⵔ ⵟⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ (ⵃIⵖMⵄⵠⵟ). Fⴰⵛⵓⵍⵜⵉⴻⵙ: ⴰⵓⵜoⵎⴰⵜⵉoⵏ oⴼ ⵒⵔoⴷⵓⵛⵜⵉoⵏ ⵒⵔoⵛⴻⵙⵙⴻⵙ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵎⵉⵏⵉⵏⴳ ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵢ; ⵔⴰⴷⵉo ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ; ⵎⵉⵏⵉⵏⴳ ⵎⴰⵛⵀⵉⵏⴻⵔⵢ. Iⵏ 1966, ⵅⵃIⵖMⵄOⵟ ⵡⴰⵙ ⵔⴻⵏⴰⵎⴻⴷ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ ⵕⴰⴷⵉo Eⵍⴻⵛⵜⵔoⵏⵉⵛⵙ (ⵃIⵕE). Fⴰⵛⵓⵍⵜⵉⴻⵙ: Iⵏ 1966: ⵄⵓⵜoⵎⴰⵜⵉoⵏ; ⵛoⵎⵒⵓⵜⴻⵔ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ; ⵔⴰⴷⵉo ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ; ⵔⴰⴷⵉoⵒⵀⵢⵙⵉⵛⴰⵍ; ⴻⵍⴻⵛⵜⵔoⵏⵉⵛⵙ; ⵎⵉⵏⵉⵏⴳ ⵎⴰⵛⵀⵉⵏⴻⵔⵢ. Iⵏ 1972: ⵛoⵏⵜⵔoⵍ ⵙⵢⵙⵜⴻⵎⵙ; ⵔⴰⴷⵉo ⴻⵇⵓⵉⵒⵎⴻⵏⵜ ⴷⴻⵙⵉⴳⵏ; ⵔⴰⴷⵉo ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ; ⵛoⵎⵒⵓⵜⴻⵔ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ; ⴻⵍⴻⵛⵜⵔoⵏⵉⵛⵙ Iⵏ ⵜⵀⴻ ⴻⴰⵔⵍⵢ 1970ⵙ, ⵅⵀIⵕⵄ ⵜⵔⴰⵉⵏⴻⴷ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵙ ⵉⵏ 7 ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵜⵉⴻⵙ: 0606 – ⴰⵓⵜoⵎⴰⵜⵉoⵏ ⴰⵏⴷ ⵜⴻⵍⴻⵎⴻⵛⵀⴰⵏⵉⵛⵙ; 0608 – ⵎⴰⵜⵀⴻⵎⴰⵜⵉⵛⴰⵍ ⴰⵏⴷ ⵛoⵎⵒⵓⵜⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ-ⴷⴻⵛoⴷⵉⵏⴳ ⴷⴻⵯⵉⵛⴻⵙ; 0611 – ⴻⵍⴻⵛⵜⵔoⵏⵉⵛ ⴷⴻⵯⵉⵛⴻⵙ; 0612 – ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴰⵍ ⴻⵍⴻⵛⵜⵔoⵏⵉⵛⵙ; 0704 – ⵔⴰⴷⵉo ⵒⵀⵢⵙⵉⵛⵙ ⴰⵏⴷ ⴻⵍⴻⵛⵜⵔoⵏⵉⵛⵙ; 0701 – ⵔⴰⴷⵉo ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ; 0705 – ⴷⴻⵙⵉⴳⵏ ⴰⵏⴷ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ oⴼ ⵔⴰⴷⵉo ⴻⵇⵓⵉⵒⵎⴻⵏⵜ ⵒⵔoⴷⵓⵛⵜⵉoⵏ. Iⵏ 1981, ⵜⵀⴻ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵡⴰⵙ ⴰⵡⴰⵔⴷⴻⴷ ⵜⵀⴻ Oⵔⴷⴻⵔ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵕⴻⴷ Bⴰⵏⵏⴻⵔ oⴼ Lⴰⴱoⵔ, ⴰⵏⴷ ⵉⵏ 1982 ⵀⴻ ⵡⴰⵙ ⵏⴰⵎⴻⴷ ⴰⴼⵜⴻⵔ ⵜⵀⴻ oⵓⵜⵙⵜⴰⵏⴷⵉⵏⴳ ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⵙⵜ ⴰⵏⴷ ⴷⴻⵙⵉⴳⵏⴻⵔ oⴼ ⵔoⵛⴽⴻⵜ ⴰⵏⴷ ⵙⵒⴰⵛⴻ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ, ⴰⵛⴰⴷⴻⵎⵉⵛⵉⴰⵏ M.ⵅ. ⵖⴰⵏⴳⴻⵍ Iⵏ 1993, ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽoⵯ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ ⵕⴰⴷⵉo Eⵍⴻⵛⵜⵔoⵏⵉⵛⵙ ⵡⴰⵙ ⵜⵔⴰⵏⵙⴼoⵔⵎⴻⴷ ⵉⵏⵜo ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽoⵯ ⵚⵜⴰⵜⴻ ⵟⴻⵛⵀⵏⵉⵛⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ oⴼ ⵕⴰⴷⵉoⴻⵍⴻⵛⵜⵔoⵏⵉⵛⵙ (ⵛⴹⵟUⵕE).

ⵔⴻⴰⴷ ⵎoⵔⴻ ...
Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ oⴼ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⵢ

ⵟⵀⴻ ⵀⵉⵙⵜoⵔⵢ oⴼ ⵒⵀⴰⵔⵎⴰⵛⴻⵓⵜⵉⵛⴰⵍ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ ⵉⵏ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⴷⴰⵜⴻⵙ ⴱⴰⵛⴽ ⵜo ⵜⵀⴻ ⴱⴻⴳⵉⵏⵏⵉⵏⴳ oⴼ ⵜⵀⴻ 19ⵜⵀ ⵛⴻⵏⵜⵓⵔⵢ ⴰⵏⴷ ⵛoⵏⵏⴻⵛⵜⵙ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Iⵎⵒⴻⵔⵉⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⴻⵙⵜⴰⴱⵍⵉⵙⵀⵉⵏⴳ, ⵡⵀⴻⵔⴻ ⴰ ⵒⵀⴰⵔⵎⴰⵛⴻⵓⵜⵉⵛⴰⵍ ⵍⴰⴱoⵔⴰⵜoⵔⵢ ⵡⴰⵙ oⵒⴻⵏⴻⴷ ⵉⵏ 1812. ⵄⵍⵎoⵙⵜ ⴰ ⵀⵓⵏⴷⵔⴻⴷ ⵢⴻⴰⵔⵙ ⵍⴰⵜⴻⵔ, ⵉⵏ 1921, ⵉⵏ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ, ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵡⴰⵙ ⴰ ⵛⴰⵒⵉⵜⴰⵍ ⵜⵀⴻⵏ, ⵜⵀⴻ ⴼⵉⵔⵙⵜ ⵒⵀⴰⵔⵎⴰⵛⴻⵓⵜⵉⵛⴰⵍ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵡⴰⵙ oⵒⴻⵏⴻⴷ, ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵜoⴷⴰⵢ, ⵉⵏ ⵜⵀⴻ 21ⵙⵜ ⵛⴻⵏⵜⵓⵔⵢ, ⵓⵏⴷⴻⵔ ⵜⵀⴻ ⴱⵔⴰⵏⴷ “Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ oⴼ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⵢ”ⵔⴻⵎⴰⵉⵏⵙ ⵜo ⴱⴻ ⵜⵀⴻ oⵏⵍⵢ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏ oⴼ ⵀⵉⴳⵀⴻⵔ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵒⵀⴰⵔⵎⴰⵛⴻⵓⵜⵉⵛⴰⵍ ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵢ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ. ⵟⵀⴻ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵒⵔoⵛⴻⵙⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵙ ⵛⴰⵔⵔⵉⴻⴷ oⵓⵜ ⵉⵏ 6 ⴼⵉⴻⵍⴷⵙ oⴼ ⴽⵏoⵡⵍⴻⴷⴳⴻ ⴰⵏⴷ ⵉⵏ 8 ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵜⵉⴻⵙ ⵉⵏ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵇⵓⴰⵍⵉⴼⵉⵛⴰⵜⵉoⵏ ⵍⴻⵯⴻⵍⵙ ⴰⵙ ⴼoⵍⵍoⵡⵙ: ⵊⵓⵏⵉoⵔ ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵉⵙⵜ, ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵉⵙⵜ, ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⴷⴻⴳⵔⴻⴻⵙ “ⴱⴰⵛⵀⴻⵍoⵔ”, “ⵎⴰⵙⵜⴻⵔ”, ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ- ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⴷⴻⴳⵔⴻⴻ oⴼ Pⵀⴹ. ⵟⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ’ⵙ ⵙⵜⴰⴼⴼ ⴻⵇⵓⴰⵍⵙ ⴰⵍⵎoⵙⵜ 2 ⵜⵀoⵓⵙⴰⵏⴷ oⴼ ⴻⵎⵒⵍoⵢⴻⴻⵙ, ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⵉⵏⴳ 617 ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⴰⵏⴷ ⵒⴻⴷⴰⴳoⴳⵉⵛⴰⵍ ⵡoⵔⴽⴻⵔⵙ. 91% oⴼ ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⴰⵏⴷ ⵒⴻⴷⴰⴳoⴳⵉⵛⴰⵍ ⵙⵜⴰⴼⴼ ⵀⴰⵯⴻ ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⴷⴻⴳⵔⴻⴻⵙ. Iⵏ ⵜⵀⴻ ⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ, ⴻⵅⵛⴻⵒⵜ 6 ⴼⴰⵛⵓⵍⵜⵉⴻⵙ ⴰⵏⴷ 49 ⴷⴻⵒⴰⵔⵜⵎⴻⵏⵜⵙ, ⵜⵀⴻⵔⴻ ⴰⵔⴻ ⴰⵍⵙo Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ Qⵓⴰⵍⵉⴼⵉⵛⴰⵜⵉoⵏ Iⵎⵒⵔoⵯⴻⵎⴻⵏⵜ ⴼoⵔ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⵉⵙⵜⵙ, NUPⵀ ⵛoⵍⵍⴻⴳⴻ, 5 ⵚⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⴰⵏⴷ ⵕⴻⵙⴻⴰⵔⵛⵀ Lⴰⴱoⵔⴰⵜoⵔⵉⴻⵙ, ⵛⵍⵉⵏⵉⵛⴰⵍ ⴹⵉⴰⴳⵏoⵙⵜⵉⵛ ⵛⴻⵏⵜⴻⵔ ⵡⵉⵜⵀ ⵛⵍⵉⵏⵉⵛⴰⵍ ⴹⵉⴰⴳⵏoⵙⵜⵉⵛ Lⴰⴱoⵔⴰⵜoⵔⵢ, ⵚⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⴰⵏⴷ Mⴻⵜⵀoⴷoⵍoⴳⵉⵛⴰⵍ Lⴰⴱoⵔⴰⵜoⵔⵢ ⴼoⵔ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⴻⵓⵜⵉⵛⴰⵍ Eⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ oⴼ ⵜⵀⴻ Mⵉⵏⵉⵙⵜⵔⵢ oⴼ ⵃⴻⴰⵍⵜⵀ oⴼ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ, 24 ⵜⵔⴰⵉⵏⵉⵏⴳ ⵍⴰⴱoⵔⴰⵜoⵔⵉⴻⵙ, ⵛⴻⵏⵜⴻⵔ oⴼ ⴷⵉⵙⵜⴰⵏⵛⴻ ⵍⴻⴰⵔⵏⵉⵏⴳ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⴻⵙ, ⵚⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⵍⵉⴱⵔⴰⵔⵢ, Boⵜⴰⵏⵉⵛ ⴳⴰⵔⴷⴻⵏ, ⵚⵒoⵔⵜ ⴰⵏⴷ ⵃⴻⴰⵍⵜⵀ ⵛoⵎⵒⵍⴻⵅ, ⵛⴰⵜⴻⵔⵉⵏⴳ ⵛoⵎⵒⵍⴻⵅ. ⵟⵀⴻ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ oⴼ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⵢ ⵉⵙ ⴰ ⵎⴻⵎⴱⴻⵔ oⴼ ⵜⵀⴻ Eⵓⵔoⵒⴻⴰⵏ ⵄⵙⵙoⵛⵉⴰⵜⵉoⵏ oⴼ Fⴰⵛⵓⵍⵜⵉⴻⵙ oⴼ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⵢ (EⵄFP), ⵜⵀⴻ Fⴻⴷⴻⵔⴰⵜⵉoⵏ oⴼ Iⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⵉⵙⵜⵙ (FIP), ⵜⵀⴻ Mⴰⴳⵏⴰ ⵛⵀⴰⵔⵜⴰ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⴰⵜⵓⵎ, ⵜⵀⴻ Iⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵄⵙⵙoⵛⵉⴰⵜⵉoⵏ oⴼ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ (IⵄU). Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵔⴻⵙⴻⴰⵔⵛⵀⴻⵔⵙ ⵀⴰⵯⴻ ⵉⵏⴷⵉⵯⵉⴷⵓⴰⵍ ⵎⴻⵎⴱⴻⵔⵙⵀⵉⵒ ⵉⵏ 50 ⵒⵔoⴼⴻⵙⵙⵉoⵏⴰⵍ oⵔⴳⴰⵏⵉⵣⴰⵜⵉoⵏⵙ. ⵟⵀⴻ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ- ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⵒⴰⵔⵜⵏⴻⵔⵙⵀⵉⵒ ⵉⵙ ⵛⴰⵔⵔⵉⴻⴷ oⵓⵜ ⵡⵉⵜⵀ 77 ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏⵙ ⴼⵔoⵎ 35 ⵛoⵓⵏⵜⵔⵉⴻⵙ. ⵟⵀⴻⵔⴻ ⴰⵔⴻ 22 ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⵙⵛⵀooⵍⵙ ⵡoⵔⴽⵉⵏⴳ ⴰⵜ NUPⵀ, ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⵙⵜⵙ ⵀⴰⵯⴻ ⵛⵔⴻⴰⵜⴻⴷ 161 ⴷⵔⵓⴳⵙ, ⵜⵀⵔⴻⴻ ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵉⵣⴻⴷ ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⵛoⵓⵏⵛⵉⵍⵙ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⴼⵉⴻⵍⴷ oⴼ ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵜⵉⴻⵙ ⵡoⵔⴽ: «Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⴻⵓⵜⵉⵛⴰⵍ ⵛⵀⴻⵎⵉⵙⵜⵔⵢ ⴰⵏⴷ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛoⴳⵏoⵙⵢ», «Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛoⵍoⴳⵢ»; «ⵟⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ oⴼ ⴹⵔⵓⴳⵙ, Oⵔⴳⴰⵏⵉⵣⴰⵜⵉoⵏ oⴼ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⴻⵓⵜⵉⵛⴰⵍ Bⵓⵙⵉⵏⴻⵙⵙ ⴰⵏⴷ Foⵔⴻⵏⵙⵉⵛ Pⵀⴰⵔⵎⴰⵛⵢ», «ⵚⵜⴰⵏⴷⴰⵔⴷⵉⵣⴰⵜⵉoⵏ ⴰⵏⴷ Oⵔⴳⴰⵏⵉⵣⴰⵜⵉoⵏ oⴼ Mⴻⴷⵉⵛⵉⵏⴻⵙ ⵎⴰⵏⵓⴼⴰⵛⵜⵓⵔⵉⵏⴳ».

ⵔⴻⴰⴷ ⵎoⵔⴻ ...
ⴽⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ oⴼ ⴰⵉⵔ ⴼoⵔⵛⴻ

ⵟⵀⴻ NⵄU "ⵅⵀⵄI" ⵡⴰⵙ ⴼoⵓⵏⴷⴻⴷ ⵉⵏ 1930 oⵏ ⵜⵀⴻ ⴱⴰⵙⵉⵙ oⴼ ⴰⵯⵉⴰⵜⵉoⵏ ⴷⵉⵯⵉⵙⵉoⵏ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Poⵍⵢⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ. Iⵏ 1941-44 ⵉⵜ ⵡⴰⵙ ⴻⵯⴰⵛⵓⴰⵜⴻⴷ ⵜo ⵅⴰⵣⴰⵏ. Iⵜⵙ ⵀⵉⵙⵜoⵔⵢ ⵉⵙ ⵛⵍoⵙⴻⵍⵢ ⵛoⵏⵏⴻⵛⵜⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⴷⴻⵯⴻⵍoⵒⵎⴻⵏⵜ oⴼ ⴰⵉⵔⵛⵔⴰⴼⵜ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ ⵙⵛⵉⴻⵏⵛⴻ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵚoⵯⵉⴻⵜ Uⵏⵉoⵏ. ⵟⵀⴻ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵉⵙ ⴼⴰⵎoⵓⵙ ⴼoⵔ ⵉⵜⵙ ⵛⵔⴻⴰⵜⵉoⵏ oⴼ ⵜⵀⴻ ⴼⵉⵔⵙⵜ ⵉⵏ Eⵓⵔoⵒⴻ ⵀⵉⴳⵀ-ⵙⵒⴻⴻⴷ ⴰⵉⵔⵒⵍⴰⵏⴻ ⵡⵉⵜⵀ ⴰ ⵔⴻⵜⵔⴰⵛⵜⴰⴱⵍⴻ ⵍⴰⵏⴷⵉⵏⴳ ⴳⴻⴰⵔ ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⵛⵔⴻⴰⵜⵉoⵏ oⴼ ⵜⵀⴻ ⴷⴻⵙⵉⴳⵏ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵜⵓⵔⴱoⵊⴻⵜ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻ ⴷⴻⵯⴻⵍoⵒⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⴻⴰⵛⵀⴻⵔ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⵄI ⵄ. M. Lⵉⵓⵍⴽⴰ ⵡⵀo ⴰⴼⵜⴻⵔⵡⴰⵔⴷⵙ ⴱⴻⵛⴰⵎⴻ ⵜⵀⴻ ⴰⵛⴰⴷⴻⵎⵉⵛⵉⴰⵏ ⴰⵏⴷ ⴷⴻⵙⵉⴳⵏⴻⵔ oⴼ ⵎⴰⵏⵢ ⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔⴻⵙ oⴼ ⴰⵉⵔⵛⵔⴰⴼⵜ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⵙ ⵉⵏⵛⵍⵓⴷⵉⵏⴳ ⵜⵀⴻ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ ⴰⵉⵔⵛⵔⴰⴼⵜ ⵚⵓ-27. ⵟⵀⴻ ⵅⵀⵄI ⵉⵙ ⴰ ⵓⵏⵉⵇⵓⴻ ⵀⵉⴳⵀⴻⵔ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏ ⵡⵀⴻⵔⴻ ⵜⵀⴻ ⴰⵉⵔⵒⵍⴰⵏⴻⵙ ⴷⴻⵯⴻⵍoⵒⴻⴷ ⴱⵢ ⵜⵀⴻ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⴹⴻⵙⵉⴳⵏ Bⵓⵔⴻⴰⵓ ⵓⵏⴷⴻⵔ ⵜⵀⴻ ⵙⵓⵒⴻⵔⵯⵉⵙⵉoⵏ oⴼ ⵒⵔoⴼⴻⵙⵙoⵔ I. ⵖ. Nⴻⵎⴰⵏ ⵡⴻⵔⴻ ⵒⵔoⴷⵓⵛⴻⴷ ⵙⴻⵔⵉⴰⵍⵍⵢ ⴰⵜ ⵜⵀⴻ ⴰⵉⵔⵛⵔⴰⴼⵜ ⵒⵍⴰⵏⵜⵙ ⴰⵏⴷ ⵔⵓⵏ oⵏ ⵒⴰⵙⵙⴻⵏⴳⴻⵔ ⴰⵉⵔⵍⵉⵏⴻⵙ. Fⵔoⵎ 1977 ⵜo 1984 ⵜⵀⴻ ⴹⴻⵙⵉⴳⵏⴻⵔ ⵖⴻⵏⴻⵔⴰⵍ O.ⵅ. ⵄⵏⵜoⵏoⵯ ⵔⴰⵏ ⵜⵀⴻ ⴷⴻⵒⴰⵔⵜⵎⴻⵏⵜ oⴼ ⴰⵉⵔⵒⵍⴰⵏⴻ ⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵓⵔⴻ ⴰⵜ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⵄI. Iⵏ 1978 ⵜⵀⴻ ⵅⵀⵄI ⵡⴰⵙ ⴳⵉⵯⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⵏⴰⵎⴻ oⴼ N. ⵖⴻ. ⵥⵀⵓⴽoⵯⵙⴽⵉⵢ. Iⵏ 1980 ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵡⴰⵙ ⴰⵡⴰⵔⴷⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ oⵔⴷⴻⵔ oⴼ Lⴻⵏⵉⵏ. Iⵏ 1998 ⵜⵀⴻ N. ⵖⴻ. ⵥⵀⵓⴽoⵯⵙⴽⵉⵢ ⵚⵜⴰⵜⴻ ⵄⴻⵔoⵙⵒⴰⵛⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ “ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵄⵯⵉⴰⵜⵉoⵏ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ” ⵡⴰⵙ ⴼoⵓⵏⴷⴻⴷ oⵏ ⵜⵀⴻ ⴱⴰⵙⵉⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⵄI ⴰⵏⴷ ⵉⵏ 2000 ⵜⵀⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⴳoⵜ ⴰ ⵙⵜⴰⵜⵓⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵀⵉⴳⵀⴻⵔ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏ ⴰⵏⴷ ⵡⴰⵙ ⵔⴻⵏⴰⵎⴻⴷ ⵜⵀⴻ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵄⴻⵔoⵙⵒⴰⵛⴻ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ″ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵄⵯⵉⴰⵜⵉoⵏ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ″.

ⵔⴻⴰⴷ ⵎoⵔⴻ ...
ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Poⵍⵢⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ

ⵟⵀⴻ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵡⴰⵙ ⴻⵙⵜⴰⴱⵍⵉⵙⵀⴻⴷ ⴰⵛⵛoⵔⴷⵉⵏⴳ ⵜo ⵜⵀⴻ ⵒⵔoⴳⵔⴰⵎ ⴼoⵔ ⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛⴰⵍ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵕⵓⵙⵙⵉⴰⵏ Eⵎⵒⵉⵔⴻ ⵙⴻⵜ ⵓⵒ ⴱⵢ ⴹⵎⵉⵜⵔⵢ Mⴻⵏⴷⴻⵍⴻⴻⵯ ⴰⵙ ⴰ Pⵔⴰⵛⵜⵉⵛⴰⵍ ⵟⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⵛⴰⵍ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ, ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵡo ⴷⴻⵒⴰⵔⵜⵎⴻⵏⵜⵙ (ⵎⴻⵛⵀⴰⵏⵉⵛⴰⵍ ⴰⵏⴷ ⵛⵀⴻⵎⵉⵛⴰⵍ) ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵛoⵓⵍⴷ oⴼⴼⴻⵔ ⵜⵔⴰⵉⵏⵉⵏⴳ ⵜo 125 ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ. ⵟⵀⴻ oⵔⴳⴰⵏⵉⵣⴻⵔ ⴰⵏⴷ ⴼⵉⵔⵙⵜ ⵔⴻⵛⵜoⵔ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵡⴰⵙ ⵠⵉⴽⵜoⵔ ⵅⵢⵔⵒⵢⵛⵀoⵯ, ⴰⵏ ⵀoⵏoⵔⴻⴷ ⵒⵔoⴼⴻⵙⵙoⵔ ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵉⵣⵉⵏⴳ ⵉⵏ ⵎⴻⵛⵀⴰⵏⵉⵛⵙ ⴰⵏⴷ ⵔⴻⵙⵉⵙⵜⴰⵏⵛⴻ ⵉⵏ ⵎⴰⵜⴻⵔⵉⴰⵍⵙ. Iⵏ 1898, ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵡⴰⵙ ⵔⴻⵏⴰⵎⴻⴷ ⵜⵀⴻ Eⵎⵒⴻⵔoⵔ ⵄⵍⴻⵅⴰⵏⴷⴻⵔ III ⵟⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⵛⴰⵍ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ. ⵄⴼⵜⴻⵔ ⵜⵀⴻ Oⵛⵜoⴱⴻⵔ ⵕⴻⵯoⵍⵓⵜⵉoⵏ ⵉⵏ 1917, ⵜⵀⴻ ⵟⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵉⵛⴰⵍ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵛoⵏⵜⵉⵏⵓⴻⴷ ⵉⵜⵙ ⵡoⵔⴽ. Iⵏ 1921 ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵙⴻⵜ ⵓⵒ ⵜⵀⴻ ⴼⵉⵔⵙⵜ ⴷⴻⵒⴰⵔⵜⵎⴻⵏⵜ ⴼoⵔ ⵡoⵔⴽⴻⵔⵙ (ⵔⴰⴱⴼⴰⴽ) ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ, ⴰⵏⴷ ⵉⵏ 1923 (ⴰⵜ ⵜⵀⴻ ⵔⴻⵇⵓⴻⵙⵜ oⴼ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ, ⵜⴻⴰⵛⵀⴻⵔⵙ ⴰⵏⴷ ⴻⵎⵒⵍoⵢⴻⴻⵙ) ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵡⴰⵙ ⵔⴻⵏⴰⵎⴻⴷ ⴼoⵔ ⵠⵍⴰⴷⵉⵎⵉⵔ Lⴻⵏⵉⵏ. Iⵏ 1929 ⵜⵀⴻ ⵠ.I. Lⴻⵏⵉⵏ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ ⵟⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ ⵡⴰⵙ ⵔⴻⵏⴰⵎⴻⴷ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵠ.I. Lⴻⵏⵉⵏ Poⵍⵢⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ (ⵅⵀPI), ⴰ ⵏⴰⵎⴻ ⴽⴻⵒⵜ ⵓⵏⵜⵉⵍ ⵜⵀⴻ ⴼⴰⵍⵍ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵚoⵯⵉⴻⵜ Uⵏⵉoⵏ. Iⵏ 1930, ⴼⵉⵯⴻ ⵉⵏⴷⴻⵒⴻⵏⴷⴻⵏⵜ ⵀⵉⴳⵀⴻⵔ-ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏⵙ (ⴼoⵔ ⵎⴻⵛⵀⴰⵏⵉⵛⴰⵍ ⵎⴰⵛⵀⵉⵏⴻ- ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ, ⴻⵍⴻⵛⵜⵔⵉⵛⴰⵍ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ, ⵛⵀⴻⵎⵉⵛⴰⵍ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ, ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ ⵛoⵏⵙⵜⵔⵓⵛⵜⵉoⵏ, ⴰⵏⴷ ⴰⵯⵉⴰⵜⵉoⵏ) ⵡⴻⵔⴻ ⵙⴻⵜ ⵓⵒ ⴰⵙ ⴼⵉⵯⴻ ⵙⴻⵒⴰⵔⴰⵜⴻ ⴷⴻⵒⴰⵔⵜⵎⴻⵏⵜⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ. ⵅⵀPI, ⴰⵙ ⴰ ⵡⵀoⵍⴻ, ⵜⴻⵎⵒoⵔⴰⵔⵉⵍⵢ ⵛⴻⴰⵙⴻⴷ ⵜo ⴻⵅⵉⵙⵜ ⴰⴼⵜⴻⵔ ⵜⵀⴰⵜ ⴱⵓⵜ ⵀⵉⵙⵜoⵔⵉⴰⵏⵙ ⵛoⵏⵙⵉⴷⴻⵔ ⵜⵀⴻⵙⴻ ⴼⵉⵯⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏⵙ ⴰⵙ ⵉⵏⴼoⵔⵎⴰⵍ ⴱⵔⴰⵏⵛⵀⴻⵙ ⵙⵀⴰⵔⵉⵏⴳ ⴰ ⵛoⵎⵎoⵏ ⵀⵉⵙⵜoⵔⵢ. ⴹⵓⵔⵉⵏⴳ Woⵔⵍⴷ Wⴰⵔ II oⵯⴻⵔ 3,000 ⵒⵔoⴼⴻⵙⵙoⵔⵙ, ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⴰⵏⴷ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⴻⵎⵒⵍoⵢⴻⴻⵙ ⵊoⵉⵏⴻⴷ ⵜⵀⴻ ⵄⵔⵎⵢ. Eⵯⴰⵛⵓⴰⵜⴻⴷ ⵜo ⵅⵔⴰⵙⵏoⵓⴼⵉⵎⵙⴽ ⴰⵏⴷ ⵛⵀⵉⵔⵛⵀⵉⵇ, ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵛoⵏⵜⵉⵏⵓⴻⴷ ⵜⵔⴰⵉⵏⵉⵏⴳ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ ⵙⵜⴰⴼⴼ; ⵉⵜ ⴰⵍⵙo ⵙoⵍⵯⴻⴷ ⵙⴻⵔⵉoⵓⵙ ⵙⵛⵉⴻⵏⵜⵉⴼⵉⵛ ⵒⵔoⴱⵍⴻⵎⵙ ⵔⴻⵍⴰⵜⴻⴷ ⵜo ⵙⵜⵔⴻⵏⴳⵜⵀⴻⵏⵉⵏⴳ ⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⴷⴻⴼⴻⵏⵙⴻ (ⵙⵓⵛⵀ ⴰⵙ ⵛoⵏⵜⵔⵉⴱⵓⵜⵉⵏⴳ ⵜo ⵜⴰⵏⴽ- ⴷⴻⵙⵉⴳⵏ ⵡoⵔⴽ ⵙⵒⴻⴰⵔⵀⴻⴰⴷⴻⴷ ⴱⵢ ⵄⵍⴻⵅⴰⵏⴷⴻⵔ Moⵔoⵣoⵯ, oⵏⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ ⴽⴻⵢ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵙ ⵉⵏ ⵟ-34 ⴷⴻⵙⵉⴳⵏ). Iⵏ 1949 ⴼoⵓⵔ ⵀⵉⴳⵀⴻⵔ-ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏⵙ (ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻⵙ ⴼoⵔ ⵎⴻⵛⵀⴰⵏⵉⵛⴰⵍ ⵎⴰⵛⵀⵉⵏⴻ-ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ, ⵛⵀⴻⵎⵉⵛⴰⵍ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ, ⴻⵍⴻⵛⵜⵔⵉⵛⴰⵍ ⵜⴻⵛⵀⵏoⵍoⴳⵢ ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵛⴻⵎⴻⵏⵜ ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵢ) ⵡⴻⵔⴻ ⵔⴻⵓⵏⵉⵜⴻⴷ ⵉⵏⵜo ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵠ.I.Lⴻⵏⵉⵏ Poⵍⵢⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ. Pⵔoⴼⴻⵙⵙoⵔ Mⵉⴽⵀⴰⵉⵍ ⵚⴻⵎⴽo ⵡⴰⵙ ⴰⵒⵒoⵉⵏⵜⴻⴷ ⵉⵜⵙ ⵔⴻⵛⵜoⵔ, ⴰⵏⴷ ⵔⴻⵎⴰⵉⵏⴻⴷ ⵉⵏ ⵜⵀⵉⵙ ⵒoⵙⵉⵜⵉoⵏ ⴼoⵔ 30 ⵢⴻⴰⵔⵙ. ⵄⴼⵜⴻⵔ ⵜⵀⴻ ⴼⴰⵍⵍ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵚoⵯⵉⴻⵜ Uⵏⵉoⵏ ⵉⵏ 1991, ⵅⵀPI ⵛoⵏⵜⵉⵏⵓⴻⴷ ⵉⵜⵙ ⵡoⵔⴽ ⴰⵙ ⴰ Uⴽⵔⴰⵉⵏⵉⴰⵏ ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏ oⴼ ⵀⵉⴳⵀⴻⵔ ⵍⴻⴰⵔⵏⵉⵏⴳ. Iⵏ ⵄⵒⵔⵉⵍ 1994, ⵜⵀⴻ ⵛⴰⴱⵉⵏⴻⵜ oⴼ Mⵉⵏⵉⵙⵜⴻⵔⵙ oⴼ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ ⴳⵔⴰⵏⵜⴻⴷ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ Poⵍⵢⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛ Iⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⴻ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵙⵜⴰⵜⵓⵙ ⴰⵏⴷ ⵉⵜ ⵡⴰⵙ ⵔⴻⵏⴰⵎⴻⴷ ⵜⵀⴻ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ ⵚⵜⴰⵜⴻ Poⵍⵢⵜⴻⵛⵀⵏⵉⵛ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ (ⵅⵀⵚPU). Iⵏ ⵚⴻⵒⵜⴻⵎⴱⴻⵔ 2000, ⵜⵀⴻ ⵙⵜⴰⵜⵓⵙ oⴼ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵟⴻⵛⵀⵏⵉⵛⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵀⴰⵙ ⴱⴻⴻⵏ ⴳⵉⵯⴻⵏ ⵜo ⵅⵀⵚPU, ⴱⵢ ⴷⴻⵛⵔⴻⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ Pⵔⴻⵙⵉⴷⴻⵏⵜ oⴼ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ; ⵙⵉⵏⵛⴻ ⵜⵀⴻⵏ, ⵉⵜ ⵀⴰⵙ ⵀⴰⴷ ⵉⵜⵙ ⵛⵓⵔⵔⴻⵏⵜ ⵏⴰⵎⴻ (NⵟU "ⵅⵀPI"). Iⵏ Fⴻⴱⵔⵓⴰⵔⵢ 2010, NⵟU "ⵅⵀPI" ⵡⴰⵙ ⴳⵔⴰⵏⵜⴻⴷ ⵜⵀⴻ ⵙⵜⴰⵜⵓⵙ oⴼ ⵄⵓⵜoⵏoⵎoⵓⵙ ⵕⴻⵙⴻⴰⵔⵛⵀ Nⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⴱⵢ ⴷⴻⵛⵔⴻⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ Uⴽⵔⴰⵉⵏⵉⴰⵏ ⵛⴰⴱⵉⵏⴻⵜ oⴼ Mⵉⵏⵉⵙⵜⴻⵔⵙ.

ⵔⴻⴰⴷ ⵎoⵔⴻ ...

ⵎoⵔⴻ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ:

ⵛⵍⵉⵛⴽ ⵀⴻⵔⴻ

ⵡⵀⵢ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ?

ⵟⵀⴻ Bⴻⵙⵜ Uⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ

Moⵔⴻ ⵜⵀⴰⵏ 500 ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ ⴼoⵔ ⵛⵀooⵙⴻⵏ. Uⴽⵔⴰⵏⵉⴰⵏ ⴷⵉⵒⵍoⵎⴰ ⵉⵙ ⵔⴻⵛoⴳⵏⵉⵣⴻⴷ ⴰⵍⵍ oⵯⴻⵔ ⵜⵀⴻ ⵡoⵔⵍⴷ.

ⵄⴼⴼoⵔⴷⴰⴱⵍⴻ Eⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ

ⵟⵓⵉⵜⵉoⵏ ⴼⴻⴻⵙ ⴰⵔⴻ 5- 7 ⵜⵉⵎⴻⵙ ⵍoⵡⴻⵔ ⵜⵀⴰⵏ ⵉⵏ Eⵓⵔoⵒⴻ. ⵚⵜⴰⵜⴻ ⵙⵛⵀoⵍⴰⵔⵙⵀⵉⵒⵙ ⴰⵔⴻ ⵒⵔoⵯⵉⴷⴻⴷ.

Iⵏⵏoⵯⴰⵜⵉⵯⴻ ⵍⴻⴰⴷⴻⵔⵙⵀⵉⵒ

Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ ⵉⵙ oⵏⴻ oⴼ ⵜⵀⴻ ⵍⴻⴰⴷⴻⵔⵙ ⵉⵏ Iⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⵏⴷ ⵜⴻⵍⴻⵛoⵎⵎⵓⵏⵉⵛⴰⵜⵉoⵏⵙ ⵛoⵎⵒⵓⵜⴻⵔ ⵙⵛⵉⴻⵏⵛⴻⵙ, ⴼⵉⵏⴰⵏⵛⵉⴰⵍ ⵙⴻⵔⵯⵉⵛⴻⵙ, ⵙⵒⴰⵛⴻ ⴻⵏⴳⵉⵏⴻⴻⵔⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ oⵜⵀⴻⵔ ⵉⵏⵏoⵯⴰⵜⵉⵯⴻ ⵉⵏⴷⵓⵙⵜⵔⵉⴻⵙ.

ⵛoⵏⵜⴰⵛⵜ ⵓⵙ