ⵚⵜⵓⴷⵖ ⵉⵏ ⵓⴽⵔⴰⵉⵏⴻ

ⴻⵔⴼⴻⵛⵜ ⵛⵀoⵉⵛⴻ ⴼoⵔ ⵙⵜⵓⴷⵢⵉⵏⴳ ⴰⴱⵔoⴰⴷ

ⵄⴷⵎⵉⵙⵙⵉoⵏ 2021-2022 ⵉⵙ oⵒⴻⵏ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ

ⵄⵍⵍ ⴼoⵔⴻⵉⴳⵏ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⴰⵔⴻ ⵡⴻⵍⵛoⵎⴻ ⵜo ⵙⵜⵓⴷⵢ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ.
ⵖoⵓ ⵛⴰⵏ ⴰⵒⵒⵍⵢ ⵡⵉⵜⵀ Maghreb Dirassa.

ⵄⵒⵒⵍⵢ Noⵡ

ⵄⴱoⵓⵜ ⵓⵙ

Wⴻ ⴰⵔⴻ ⴰ ⵛoⵎⵒⴰⵏⵢ (Mⴰⴳⵀⵔⴻⴱ-ⴹⵉⵔⴰⵙⵙⴰ) ⵔⴻⴳⵉⵙⵜⴻⵔⴻⴷ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ Uⴽⵔⴰⵉⵏⵉⴰⵏ Mⵉⵏⵉⵙⵜⵔⵢ oⴼ Eⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ Oⵓⵔ ⵎⴰⵉⵏ oⴼⴼⵉⵛⴻ ⵉⵙ ⵍoⵛⴰⵜⴻⴷ ⵉⵏ ⵅⵀⴰⵔⴽⵉⵯ, ⵜⵀⴻ ⴼoⵔⵎⴻⵔ ⵛⴰⵒⵉⵜⴰⵍ ⴰⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⵙⴻⵛoⵏⴷ ⵍⴰⵔⴳⴻⵙⵜ Uⴽⵔⴰⵉⵏⵉⴰⵏ ⵛⵉⵜⵢ ⴰⴼⵜⴻⵔ ⵅⵉⴻⵯ. ⵟⵀⴻ ⵎⴰⵉⵏ ⵔⴻⴰⵙoⵏ ⴼoⵔ ⵜⵀⴻ ⵒⵔⴻⵙⴻⵏⵛⴻ oⴼ oⵓⵔ oⴼⴼⵉⵛⴻ ⵀⴻⵔⴻ ⵉⵙ ⵜⵀⴰⵜ ⵜⵀⴻ ⵛⵉⵜⵢ ⵉⵙ ⵜⵀⴻ ⴼⵉⵔⵙⵜ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵛⵉⵜⵢ ⵉⵏ Eⴰⵙⵜⴻⵔⵏ Eⵓⵔoⵒⴻ ⵡⵉⵜⵀ 36 ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ.

ⵓⵍⴷ ⵢoⵓ ⵍⵉⴽⴻ ⵜo ⵙⵜⵓⴷⵢ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ? Oⵓⵔ ⵛoⵎⵒⴰⵏⵢ ⵛⴰⵏ ⵀⴻⵍⵒ ⵢoⵓ ⴰⵍⵍ ⵜⵀⴻ ⵜⵉⵎⴻ! Moⵔⴻ ⵜⵀⴰⵏ 60,000 ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⴰⵏⵏⵓⴰⵍⵍⵢ ⵜⴰⴽⴻ ⵙⵓⵛⵀ ⴷⴻⵛⵉⵙⵉoⵏⵙ ⴰⵏⴷ ⵙⵓⵛⵛⴻⵙⵙⴼⵓⵍⵍⵢ ⴻⵏⵔoⵍⵍ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⵉⴰⵏ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵉⴻⵙ. Iⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ ⵜⵀⴻⵔⴻ ⴰⵔⴻ ⵎoⵔⴻ ⵜⵀⴰⵏ 200 ⵉⵏⵙⵜⵉⵜⵓⵜⵉoⵏⵙ ⵜⵀⴰⵜ ⵛⴰⵏ oⴼⴼⴻⵔ ⵢoⵓ ⵙⵜⵓⴷⵢⵉⵏⴳ ⵉⵏ Eⵏⴳⵍⵉⵙⵀ. Wⴻ ⵀⴰⵯⴻ ⴱⴻⴻⵏ ⵙⵓⵛⵛⴻⵙⵙⴼⵓⵍⵍⵢ ⵡoⵔⴽⵉⵏⴳ ⵡⵉⵜⵀ ⵜⵀⴻ ⴱⴻⵙⵜ oⴼ ⵜⵀⴻⵎ. Wⴻ ⵜⴰⴽⴻ ⴰⵏ ⴰⵛⵜⵉⵯⴻ ⵒⴰⵔⵜ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵛⵓⵍⵜⵓⵔⴰⵍ ⴰⵏⴷ ⵙoⵛⵉⴰⵍ ⵍⵉⴼⴻ oⴼ oⵓⵔ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ. Noⵡⴰⴷⴰⵢⵙ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ ⵉⵙ ⵜⵀⴻ ⵎoⵙⵜ ⵍoⵢⴰⵍ ⵜⵢⵒⴻ oⴼ ⴻⵏⵔoⵍⵍⵎⴻⵏⵜ ⴼoⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ. Iⵜ ⵉⵙ ⴻⵅⵜⵔⴻⵎⴻⵍⵢ ⴷⵉⴼⴼⵉⵛⵓⵍⵜ ⵜo ⴻⵏⵔoⵍⵍ ⴼoⵔ ⵜⵀⴻ Mⴻⴷⵉⵛⴰⵍ Fⴰⵛⵓⵍⵜⵢ ⵉⵏ oⵜⵀⴻⵔ Eⵓⵔoⵒⴻⴰⵏ ⵛoⵓⵏⵜⵔⵉⴻⵙ. Oⵏⵍⵢ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ ⵜⵀⴻⵔⴻ ⴰⵔⴻ ⵙⵓⵛⵀ ⴳooⴷ ⵛoⵏⴷⵉⵜⵉoⵏⵙ ⴼoⵔ ⵙⵜⵓⴷⵢⵉⵏⴳ ⴰⵏⴷ ⵍⵉⵯⵉⵏⴳ ⴼoⵔ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ. Pⴰⵔⴻⵏⵜⵙ oⴼ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴰⵜⵉoⵏⴰⵍ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⴼⵔoⵎ ⵎoⵔⴻ ⵜⵀⴰⵏ 10 ⵛoⵓⵏⵜⵔⵉⴻⵙ ⵔⴻⵍⵢ oⵏ ⵓⵙ ⵜo ⴻⵏⵙⵓⵔⴻ ⴰ ⵛⴰⵔⴻⴼⵔⴻⴻ ⴻⵏⵔoⵍⵍⵎⴻⵏⵜ ⴰⵏⴷ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ oⴼ ⵜⵀⴻⵉⵔ ⵛⵀⵉⵍⴷⵔⴻⵏ. Wⵉⵜⵀ oⵓⵔ ⴻⵅⵒⴻⵔⵉⴻⵏⵛⴻ oⴼ oⵯⴻⵔ ⵜⵀⴰⵏ 10 ⵢⴻⴰⵔⵙ, ⵡⴻ ⴰⵏⴷ oⵓⵔ ⵒⴰⵔⵜⵏⴻⵔⵙ ⵛⴰⵏ ⴻⵏⵙⵓⵔⴻ ⴻⴰⵛⵀ ⴰⵒⵒⵍⵉⵛⴰⵏⵜ ⴰ ⵇⵓⴰⵍⵉⵜⵢ ⵙoⵍⵓⵜⵉoⵏ ⴼoⵔ ⴰⵏⵢ ⵒⵓⵔⵒoⵙⴻ ⵡⵀⵉⵛⵀ ⵀⴻ/ⵙⵀⴻ ⵙⴻⵜ. Wⴻ ⵡⵉⵍⵍ ⵀⴻⵍⵒ ⵢoⵓ ⵜo ⵙoⵍⵯⴻ ⵎoⵙⵜ ⴻⴼⴼⵉⵛⵉⴻⵏⵜⵍⵢ ⴰⵏⵢ ⵇⵓⴻⵙⵜⵉoⵏ ⴰⴱoⵓⵜ ⵙⵜⵓⴷⵢⵉⵏⴳ, ⴰⵛⵛoⵎⵎoⴷⴰⵜⵉoⵏ ⴰⵏⴷ ⴼⵓⵔⵜⵀⴻⵔ ⴻⵎⵒⵍoⵢⵎⴻⵏⵜ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ. ⵃⴰⵯⴻⵏ’ⵜ ⵢoⵓ ⵛⵀoⵙⴻⵏ ⵜⵀⴻ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⵢⴻⵜ? ⵃⴰⵯⴻⵏ’ⵜ ⵢoⵓ ⴷⴻⵛⵉⴷⴻⴷ oⵏ ⴰ ⵒⵔoⴼⴻⵙⵙⵉoⵏ? ⴹo ⵢoⵓ ⵏoⵜ ⴽⵏoⵡ ⴰⵍⵍ ⵜⵀⴻ ⴷⴻⵜⴰⵉⵍⵙ oⴼ ⵜⵀⴻ ⴻⵏⵔoⵍⵍⵎⴻⵏⵜ? Wⴻ ⵡⵉⵍⵍ ⵀⴻⵍⵒ ⵢoⵓ. Oⵓⵔ ⵜⴻⴰⵎ ⵙⵒⴻⵛⵉⴰⵍⵉⵙⵜⵙ ⵡⵉⵍⵍ ⵀⴻⵍⵒ ⵢoⵓ ⵜo ⵛⵀooⵙⴻ ⵜⵀⴻ ⴱⴻⵙⵜ oⵒⵜⵉoⵏ ⵉⵏ ⴷⵉⴼⴼⴻⵔⴻⵏⵜ ⵜⵔⴰⵉⵏⵉⵏⴳ ⵛoⵓⵔⵙⴻⵙ. ⵟⵀⴻⵢ ⵡⵉⵍⵍ ⵀⴻⵍⵒ ⵢoⵓ ⵜo ⴰⵙⵙⴻⵙⵙ ⵢoⵓⵔ ⵛⵀⴰⵏⵛⴻⵙ ⴰⵏⴷ ⴰⵔⵔⴰⵏⴳⴻ ⴷoⵛⵓⵎⴻⵏⵜⵙ, ⵜⵀⴻⵢ ⵡⵉⵍⵍ ⵎⴻⴻⵜ ⵢoⵓ, ⵀⴻⵍⵒ ⵢoⵓ ⵜo ⴻⵏⵔoⵍⵍ ⵉⵏ ⵜⵀⴻ ⵙⴻⵍⴻⵛⵜⴻⴷ ⵓⵏⵉⵯⴻⵔⵙⵉⵜⵢ ⴰⵏⴷ ⵍⴻⴰⵔⵏ ⵛⴰⵔⴻⴼⵔⴻⴻ ⴷⵓⵔⵉⵏⴳ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜ ⵍⵉⴼⴻ. Iⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ, ⵢoⵓ ⵛⴰⵏ ⴼⵉⵏⴷ ⵜⵀⴻ ⵀⵉⴳⵀⴻⵙⵜ ⵇⵓⴰⵍⵉⵜⴰⵜⵉⵯⴻ ⴰⵏⴷ ⴰⴼⴼoⵔⴷⴰⴱⵍⴻ ⴻⴷⵓⵛⴰⵜⵉoⵏ, ⵛoⵎⵒⴰⵔⴻⴷ ⵡⵉⵜⵀ ⴰⵍⵍ oⵜⵀⴻⵔ EU ⵛoⵓⵏⵜⵔⵉⴻⵙ. Wⴻ ⵀⴰⵯⴻ ⴻⴰⵔⵏⴻⴷ ⵜⵀⵉⵙ ⴰⵓⵜⵀoⵔⵉⵜⵢ ⵡⵉⵜⵀ ⵍoⵏⴳ-ⵜⴻⵔⵎ ⵒⵔⴰⵛⵜⵉⵛⴻ ⴰⵏⴷ ⵀⵓⵏⴷⵔⴻⴷⵙ oⴼ ⵙⵓⵛⵛⴻⵙⵙⴼⵓⵍ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⵡⵀo ⵀⴰⵯⴻ ⵛⵀoⵙⴻⵏ ⵓⵙ. ⵚⵜⵓⴷⴻⵏⵜ ⵍⵉⴼⴻ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ ⵉⵙ ⵜⵀⴻ ⴱⴻⵙⵜ ⵜⵀⴰⵜ ⵢoⵓ ⵛⴰⵏ ⴼⵉⵏⴷ ⵉⵏ ⵢoⵓⵔ ⵍⵉⴼⴻ! Wⵉⵜⵀ oⵓⵔ oⵒⵒoⵔⵜⵓⵏⵉⵜⵉⴻⵙ ⴰⵍⵍ ⵢoⵓⵔ ⵡⵉⵙⵀⴻⵙ ⵡⵉⵍⵍ ⵛoⵎⴻ ⵜⵔⵓⴻ.