ⵚⵜⵓⴷⵖ ⵉⵏ ⵓⴽⵔⴰⵉⵏⴻ

ⴻⵔⴼⴻⵛⵜ ⵛⵀoⵉⵛⴻ ⴼoⵔ ⵙⵜⵓⴷⵢⵉⵏⴳ ⴰⴱⵔoⴰⴷ

ⵄⴷⵎⵉⵙⵙⵉoⵏ 2021-2022 ⵉⵙ oⵒⴻⵏ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ

ⵄⵍⵍ ⴼoⵔⴻⵉⴳⵏ ⵙⵜⵓⴷⴻⵏⵜⵙ ⴰⵔⴻ ⵡⴻⵍⵛoⵎⴻ ⵜo ⵙⵜⵓⴷⵢ ⵉⵏ Uⴽⵔⴰⵉⵏⴻ.
ⵖoⵓ ⵛⴰⵏ ⴰⵒⵒⵍⵢ ⵡⵉⵜⵀ Maghreb Dirassa.

ⵄⵒⵒⵍⵢ Noⵡ

ⵒⵀoⵜoⵙ